§1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy – sklep działający pod adresem internetowym https://ledrgb.pl/.
 3. Sprzedawca – AM SALES Adam Moczydłowski, z siedzibą w Świerszcze 06-150, ul. Gołębie 8, zarejestrowany pod numerem NIP: 5681627434, REGON: 388842528.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
§2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem tego sklepu.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu internetowego. Zmiany te będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§3 Składanie zamówień
 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dokonać rejestracji w sklepie internetowym, zalogować się na swoje konto lub zrobić to jako gość.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane w złotych polskich.
 5. Wszelkie informacje dotyczące produktów znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz adresu dostawy.
 7. W przypadku błędów w podanych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Regulaminu
§4 Płatności
 1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności za produkty zamówione w sklepie internetowym: a) przelew bankowy na konto Sprzedawcy, b) płatność elektroniczna przy pomocy bramki płatności.
 2. Ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane w złotych polskich.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
§5 Dostawa  
 1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych produktów na terenie Polski za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.
 2. Koszty dostawy zależą od wybranej formy dostawy oraz wartości zamówienia i są wskazane na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w terminie wskazanym na stronie sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków dostawy, w tym dostępu do adresu dostawy, umożliwienia odbioru przesyłki oraz podania prawidłowych danych kontaktowych.
 5. W przypadku niemożliwości doręczenia przesyłki z winy Klienta, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z ponownym doręczeniem zamówionych produktów.
§6 Zwroty i reklamacje  
 1. Klient ma prawo do zwrotu zamówionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. W przypadku zwrotu, Klient jest zobowiązany do odesłania produktów na adres Sprzedawcy i poniesienia kosztów zwrotu.
 3. Zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi akcesoriami i dokumentami.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca podejmie działania zmierzające do usunięcia wady produktu lub wymiany produktu na nowy.